2021 – week 5

EN MASSE
In the winter, large groups of starlings come together in the evening to spend the night in communal roosts. This provides protection against birds of prey. Savety in numbers

EN MASSE
In de winter komen ‘s avonds grote groepen spreeuwen samen om te overnachten in gezamelijke slaapplaatsen. Dit biedt bescherming tegen roofvogels. Savety in numbers

2021 – week 4 – 2/2

LIGHT WAVES
On the beach, the interaction between just two elements creates an extremely dynamic landscape, on both a large and very small scale. The water moves sand continuously, resulting in structures ranging from very large (dunes) to very small (mini-ridges along the waterline). In turn, the sand affects where and how the water flows. Sand ridges at the bottom of this stream determine where and how the water ripples.

LICHTGOLVEN
Op het strand zorgt de interactie tussen slechts twee elementen voor een uitermate dynamisch landschap, op zowel grote als zeer kleine schaal. Het water verplaatst zand continue, wat resulteert in structuren variërend van zeer groot (duinen) tot zeer klein (mini-richeltjes langs de waterlijn). Op zijn beurt beïnvloed het zand waar en hoe het water stroomt. Zandrichels op de bodem van dit slenkje zijn bepalend in waar en hoe het water golft.

2021 – week 4 – 1/2

DANCING IN THE SKY
I have tried to capture birds in flight in such a way that only movement remains. By using a slower shutter speed and moving along with the bird, the shape of the bird fades to such an extent that it can no longer be recognized and only the flight movement remains.

DANSEN IN DE HEMEL
Ik heb geprobeerd vogels tijdens de vlucht zo te vangen dat er alleen beweging overblijft. Door een langzamere sluitertijd te gebruiken en mee te bewegen met de vogel vervaagt de vorm van de vogel zodanig dat hij niet meer te herkennen is en alleen de vliegbeweging overblijft.

2021 – week 3 – 2/2

CURLS & TWISTS
The branches of many types of trees and shrubs are relatively straight. But with “winding” species, such as corkscrew willow and corkscrew hazel, the branches go in all directions.
 
KRULLEN & KRONKELS
Bij veel soorten bomen en struiken zijn de takken relatief recht. Maar bij ‘windende’ soorten, en bijvoorbeeld de kronkelwilg en krulhazelaar gaan de takken alle kanten op. 

2021 – week 2 – 1/2

SMALL SCALE WEATHER
When the lichen is like a half-open sky, trying desperately not to cry

Playing around with double exposure and panning, creating weather-like pictures, made of hail and lichens.
Top left and middle: snow
Bottom left: windy spring evening
Right: rain clouds

WEER OP KLEINE SCHAAL 
Spelen met dubbele belichting en panning, weerachtige foto’s maken, gemaakt van hagel en korstmossen.
Linksboven en -midden: sneeuw
Linksonder: winderige lenteavond
Rechts: regenwolken

2021 – week 2 – 2/2

DREAMING
Trying to capture the feeling of last nights dream
 
DROMEN
Proberen het gevoel van de droom van afgelopen nacht vast te leggen

2021 – week 1

AGING IN 4D
Dark and shiny is how it begins
Slowly changing to white matte skins
Then the first cracks split the bark
Ending in bizarre shapes of black and dark

2020 – week 53

LEAVES IN WINTER

In winter most trees are bare, waiting for spring to arrive. In the meantime their leaves are slowly rotting away beneath the trees. Some leaves though remain on the trees, either dead or alive and can remain freshly green during winter, while others have turned yellow, brown or grey, or display a multitude of colors.  

BLADEREN IN DE WINTER

In de winter zijn de meeste bomen kaal, in afwachting van de lente. Ondertussen rotten hun bladeren langzaam weg onder de bomen. Sommige bladeren blijven echter aan de bomen zitten, dood of levend, en kunnen in de winter frisgroen blijven, terwijl andere geel, bruin of grijs zijn geworden of een veelvoud aan kleuren vertonen.

 

2020 – week 52

OAK LEAVES

With more than 500 species wordwide oaks come in many different sizes and shapes. Their leaves vary too, as you can see here (Downy oak – Quercus pubescens and Lebanon oak (Q. libani). 

Eikenbladeren

Met meer dan 500 soorten wereld wijd vind je eiken in alle soorten en maten. Ook de bladeren verschillen flink, zoals je hier kunt zien (donzige eik – Quercus pubescens Libanese eik (Q. libani).

Close Menu